درد دل های من با همسر آینده

کشف یک چیزهایی توی این دنیا ذوق دارد...نه؟ مثل اینکه تو یک روزی بیایی و مرا کشف کنی،من هم تو را.از مسئلۀ کشف که بگذریم می خواهم بدانم اصلا به این فکر کرده ای برای دیدنم که بیایی میخواهی چه پیراهنی تنت کنی؟ بگذار یک تقلب  برسانم.دوست دارم این جوری بیایی .یک جنتلمنگ تمام عیار!

 

/ 1 نظر / 19 بازدید
غرور و تعصب

خواهش میکنم [لبخند] عتیقه جان الهی که همینجوری بیاد جنتلمن واقعی